CTE 3611 Sözleşmeli Memur Alıyor

CTE 3611 Sözleşmeli Memur Alıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tefkifevleri 3611 memur alım ilanı yayınlandı

09 Ekim 2017 - 23:43 - Güncelleme: 10 Ekim 2017 - 00:26

Ceza ve Tefkifevleri 3611 memur alıyor.

 • 3.222  infaz ve koruma memuru
 • 89  büro personeli (ceza infaz kurumu katibi),
 • 58  diğer sağlık personeli (sağlık memuru),
 • 91   teknisyen
 • 75  destek personeli (şoför)
 • 42  destek personeli (aşçı)
 • 34  destek personeli (kaloriferci)

Başvurular  13/10/2017  günü başlayıp,  25/10/2017  günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuru için lise, önlisans ya da lisans düzeyinde 2016 KPSS 70 puan ve üzeri olmak zorundadır.

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;  

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  25/10/2017  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;                                         

 • Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya  son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.


C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,


D-  Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)


E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.


F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, 
   

 Başvuru yeri ve şekli:

 • Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1  başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır.Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 • Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine)  ivedi  gönderilecektir. 
 • Adaylar, bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
 • Adaylar, aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı diğer unvanlar için aynı veya farklı sınav merkezi tarafından sınavı yapılacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını tercih edebilecektir. (Örneğin adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapılabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde büro personeli (cezaevi kâtipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapabilecektir.)

Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce  06/11/2017  tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   13/11/2017  ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) uygulama sınav tarihi:  
20/11/2017  tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Şoförler için uygulama sınav tarihi:
23/11/2017  tarihinde yapılacaktır.  Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri  28/11/2017  tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 04/12/2017  tarihine kadar   sınav merkezine  teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı   25/12/2017  ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir. 

Sözlü sınav konuları:
a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c)  Genel kültür (20 puan),
d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.  
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  
Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.  

EK-1 : Başvuru formu

EK-2 : Alım Yapılacak İller ve Komisyon Listesi

EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Bu haber 14132 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 91 Yorum
 • Ömer Faruk
  8 ay önce
  Nihai başarı listesi ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?
 • Ömer Faruk
  8 ay önce
  Nihai başarı listesi ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?
 • Şevket polat
  11 ay önce
  Merhaba admin gardiyanlık boy ölçümü için tarih ne zaman?
 • Admin (Yönetici)
  11 ay önce
  13 Kasım\'da başlayacak.
 • kubra sagnic
  11 ay önce
  admin ben ikm katiplik ve mubasirlik 3 une de basvurabilirmiyim acil cevap lutfen
 • Admin (Yönetici)
  11 ay önce
  CTE \'deki icra katipliği ve İKM\'ye başvurabilirsiniz. Bu ikisinin yanında ek olarak sadece birini seçme şansınız var. Yani ya icra katipliği, İKM ve mübaşirlik ya da icra katipliği, İKM ve zabit katipliği üçlüsüne başvurabilirsiniz.
 • Zülfikar Kaya
  1 yıl önce
  Ek-1 de ki belgeyi doldurduktan sonra ne yapıyoruz ? Birde başka yapılacak cikarilacak doldurulacak bisey var mı?
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Kimlik fotokopisi, 2 fotoğraf, diploma ve fotokopisi ile birlikte KPSS sonuç çıktısı.
 • Ahmet mert
  1 yıl önce
  İllaki kpss 70 mi olacak
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  70 ve üstü olmak zorumda. 70 altı kabul edilmiyor.
 • burak şahan
  1 yıl önce
  merhaba ikm olarak sözlü sınavı geçtim diyelim ki. Hemen göreve başlıyor muyum yoksa eğitim süresi filan var mi
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Göreve başlıyorsun. Görev için de 2 -3 haftalık bir eğitimi oluyor.Bu 1 sene sonra da olur 2 sene sonra da. Maaş\'tan kesintisi yok.
 • Enes
  1 yıl önce
  Bu sözleşmeli memurluklardan birisine atanırsam şayet daha sonra sözleşmeli öğretmenliğe geçiş yapabilir miyim herhangi bir yaptırım olmadan ?
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  KPSS ile kazanırsanız ünvan değişikliği sebebi ile sorun yaşamadan yeni görevinize başlayabilirsiniz.
 • Veysel Yaman
  1 yıl önce
  Ortaöğretim kpss puanım 74 şoförlük için şansım var mı..başşvurmalı mıyım?
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Aynı soruyu başka sayfada da sordunuz orada cevaplandı.
 • Ferdi Cngz
  1 yıl önce
  2017 onlisans tan normal tercih yapabilmektir ikm ye de yapabilir miyim acaba cevap için şimdiden teşekkür. .
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım ama mezunsanız ve 2016 KPSS ye girdiyseniz, boy, kilo ve yaş şartlarına da uyuyorsanız başvurabilirsiniz.
 • Firat YILDIRIM
  1 yıl önce
  Merhaba admin lisans mezunuyum ve kpss puanım 69 bu kalorifer belgelerim var kpss 70 yazilmis sansim var midir sizce basvurmalimiyim
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Maalesef. 70 altı puanlar için başvuru kabul edilmiyor bu alımda.
 • Mehmet Aslan
  1 yıl önce
  Merhaba admincim ben lisans mezunuyum ortaöğretim puanimla baş vuracağım. Lise diploması mı lisans diploması mı gerekli? Daha önce de çok soru sormuştum hakkını helal et admin :)
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Zamanın da biz sorularımıza cevap alamadığımız için bizden sonrakilere cevap vermek için kurmuştuk bu platforumu :) Tabi zamanla rek-lam alma gereği oldu ama olacak o kadar :) Soruna gelirsek lisans diplomanla başvurmalısın.
 • dilan
  1 yıl önce
  Biz başvurular başladığı zaman nasıl ve nerede yapicaz tam olarak basvururlari
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile en yakınındaki adliyeden başvurabilirsin.
 • Ayse
  1 yıl önce
  Kpss den 74 puanım var nerelerin olma ihtimali var? Bide olma ihtimali var mıdır bu puanla katılım icin
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Nüfusu az olan yerleri tercih etmeye bakınız.
 • serpil ku
  1 yıl önce
  Merhaba düz lise mezunuyum KPSS 54 ,aldım bı yere muracad etsem zaman kaybimi olur
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef evet.
 • Gülhanım Erten
  1 yıl önce
  Merb ceza evinde hemsire olursam adalat baknlgndan saglik bakanligina ilerde nasil gecis yapacam kafam cok karisik ?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Kadrolu alım ise hemen geçebilirsiniz. Ama yine sözleşmeli ise kazansanız dahi CTE \'nin izin vermesi gerekmektedir.
 • Ayşegül
  1 yıl önce
  Sevgili admin adalet bakanlığı bir sürü ilan yayımlamış gibi mesela benim puanım75 küsür ve katipliğe başvuru yapmak istiyorum ama sanırım cte katipliğiyle adliye katipliği ayrı benim istediğim cte katipliği ama vanda sadece 1 kişilik kadro var yalnız adliye katipliğine 1den fazla kadro verilmiş vallahi ben bu dururmu anlayamadım ben şimdi nereye başvuru yapacağım ve cte olmasını nasıl isteyeceğim
 • Memurilanları ORG
  1 yıl önce
  Adliye ve CTE alımı farklı alımlar. İkisine de başvurabilirsin.
 • Kenan alan
  1 yıl önce
  Meraba kpss 2016 puanım 78.9 atanma şansım var mı acaba nelere dikkat etmeliyim tercihlerde lütfen yardımcı olur musunuz?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Atanma şansınız var. Nerelere dikkat etmeliyim derken ki sorunuza cevap yazdığımızda binlerce kişi görüyor. Herkes dediğimizi yaptığında o yerin puanı yükseliyor :D O yüzden verdiğim linke gidin ve inceleyin nerede puanlar düşmüş ;) http://www.memurilanlari.org/2016-yilinda-ikm-icin-mulakata-cagrilma-puanlari/237/
 • Asli
  1 yıl önce
  Sizce 82 puanla ikm gelir mi en cok alim yapan yer?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Gelme ihtimali var.
 • Mustafa Tuna
  1 yıl önce
  Şu 30-35 yaş sınırı olayını çıkartanların Allah belasını versin #İnşallah Ulan yeter be kardeşim insanlarla dalga geçer gibi hem emeklilik yaşını 65 yap ve kamu kurumlarında 65 yaşında memur tut sonrada alım için 35 yaş sınırı koy şakamızınız lan siz
 • Mehmet Aslan
  1 yıl önce
  Çoook teşekkür ederim admin atanirsam söz seni görecem :)
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Atandım diye yazman bize yeterli :) Başarılar.
 • Ahmet
  1 yıl önce
  Merhaba admin 80.815 puanla basvuracagim yerin kadrosu cok az o yüzden bosa harcamak istemiyom hakkımı napabiliriz. baska yere basvurup sonradan tayin alinabiliyormu
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Puanınız kötü değil. İKM ve Zabıt Katipliği başvurularını yap. Doğu yazarsan gelme ihtimali yüksek. Ancak tayin işi çok zor. Tayine güvenme.
 • Beyza
  1 yıl önce
  Sağlık meslek mezunuyum. Ağrı 4 kişi diyarbakır 17 kişi alıyo nerye başvuru yaparsam şansım daha yüksek olur
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Biz Ağrı deriz Diyarbakır olur. Diyarbakır deriz Ağrı olur. O riske giremeyiz maalesef.
 • Mehmet Aslan
  1 yıl önce
  Mesajıma cevap alamadım?
 • Mehmet Aslan
  1 yıl önce
  Lisans mezunu olan biri ortaöğretim puanıyla başvuramaz diye bir sey duydum dogru mu? 2016 puanim ortaoğretim. Üniversiteden yeni mezun oldum nasil olacak?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Bir aday lisans mezunu olduktan sonra çift yıl lisans KPSS si yapıldığında girse de girmese de elindeki ortaöğretim KPSS puanı ile tercih yapamaz. Ancak siz 2016 lisans KPSS si yapıldığında mezun değildiniz ve girmediniz. Sadece 2016 ortaöğretim KPSS sine girdiniz. Bu durumda ortaöğretim KPSS puanınız ve lisans diplomanız ile ortaöğretim alımlarına başvurabilirsiniz. 2017 KPSS ye girip girmemenizin bu durumla bir ilgisi yoktur. Sonuç: Şu anki güncel Zabıt Katibi, CTE ilanlarına başvurabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır ve atanmanızda bir nebze olsun faydamız olur. Başarılar dileriz.
 • dilan
  1 yıl önce
  Puanım 71 atanma şansım varmı gardiyanliga
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Başvuru çok olacak gibi görünüyor. Şansınız düşük olsa da yok demek yanlış olur.
 • Pınar
  1 yıl önce
  Puanım 86. Sağlık meslek hemşirelik mezunuyum. İkm bayan a mı sağlık memurluğu kadrosuna mı başvurmalıyım? Ve şansım nedir
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Sağlık alımında şansınız daha yüksek olur.
 • Emineozcan
  1 yıl önce
  , zonguldak ikamet yeri başvuru zonguldak adliyesine yapılacak doğru anladıysam sağlıkçı olarak diyarbakır ve gaziantep den başka alım yapan il yokmu?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Sağlık için birkaç il daha var. Kastamonu, İstanbul, Kahramanmaraş, Ağrı gibi. İlanı iyi incelememişsiniz.
 • Tamer
  1 yıl önce
  Admin puanim 84.3 ikm gelir mi sence
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Gelir
 • Svs
  1 yıl önce
  Merhaba hem ikm ye hemde cezaevi katipliğini başvuru yapabiliyormuyuz?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Evet
 • Mehmet Aslan
  1 yıl önce
  2016 ortaogretim kpss puanim 85 şimdi lisan mezunuyum 2017 kpss puanim 75 nasil olacak baş vurabilir mym???
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  2016 KPSS puanın ile başvurabilirsin.
 • gamze
  1 yıl önce
  sadece bir ili mi tercih edebiliyoruz
 • Ahnet sondurak
  1 yıl önce
  Aynen bende bu konuyu merak ediyorum admin bir cvplarsa iyi olur
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Bir ünvan için sadece bir ile başvurabilirsiniz.
 • Özgür
  1 yıl önce
  Kpss 76 aldım Şuan askerdeyim infaz koruma memuru başvuru yapabilir miyim
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Maalesef bu madde için askerlik durumunuz uygun bulunmamaktadır.
 • Musab
  1 yıl önce
  61 puan aldım yaş 25 elektrik elektronik mezunuyum teknisyen olarak başvuru yapabilirmiyim vveya nereye başvuru yapacağiz
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef 70 puan altı başvuramıyor.
 • Ahmet sondurak
  1 yıl önce
  10.04.1986 dogumluyum basvuru yapa bilecekmiyim
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Evet. Yaş sınırına takılmıyorsunuz.
 • şule nur yıldız
  1 yıl önce
  73 puanım var açık lise okuyorum son 4 kredim kaldı ocak ayında girdigim bir sınavla bunu vereceğim kesin ben bu infaz koruma memurluğuna başvurmak istiyorum son kalan o 4 kredi beni etkiler mi diploma yerine geçici bi belge alma şansım varmıdır sonuçta puanim yetiyor
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef Hocam. Mezun olmadan başvuru yapamazsınız.
 • veli can
  1 yıl önce
  KPSS DEN 68 ALMISIM OLMAZMI SIMDI
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef
 • ahmet
  1 yıl önce
  CTV sitesinden baktım hepsine 35 yaş istiyor ama burda yazmıyor bilen biri varmi
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • mustafa can
  1 yıl önce
  Nerelere basvuracaz tam anlamadım ben şimdi ben artvin yazıyorum tamam herşeyi doldurduktan sonra çıktı aldıktan sona nereye basvuracaz tam anlamadim
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Hangi şehirdeyseniz o şehirdeki adliyeden başvurabilirsiniz.
 • Ahmet Eren Özsoy
  1 yıl önce
  Ben suan da uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Göreve başlayalı 6 ay oldu. Ceza ve infaz koruma memurluğuna başvuru yapıp. Kazanırsam şayet buradan oraya geçiş yapabilir miyim?
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Kurumunuzun izin vermesi gerekir. Ancak vereceğini düşünmüyoruz.
 • mustafa can
  1 yıl önce
  Başvurular nasıl yapılacak ben anlamadım bir yardımcı olsaniz
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Başvurular bulunduğunuz ildeki adliyeden yapılabilir. Hangi kadroya Başvuracaksınız o kadronun şartlarını taşımanız gerekir
 • Mehmet Özsoy
  1 yıl önce
  Pardon 30 yaş sınırı varmış yeni gördüm
 • Mehmet Özsoy
  1 yıl önce
  Yaş şartı vatmi
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Arif Genc
  1 yıl önce
  Yorumum neden gözükmüyor
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Çünkü yöneticilerden birinin onaylaması gerek bu da hemen olmuyor beklemelisiniz.
 • Arif
  1 yıl önce
  69,83 puanım var.basvuru yapamıyorum sanırım
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef
 • Emee
  1 yıl önce
  bende senin gibiyim 1 puanla bile olmuyor kismet mi desem sans mi adini sen koy
 • Emre Ozen
  1 yıl önce
  70 puan istiyor 66 puanim var basvuru yapamam mi
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Maalesef
 • makbule
  1 yıl önce
  Arkadaşlar tam anlamadım hangi illerde kadro açılacak
 • Memurilanlari ORG
  1 yıl önce
  Haberin en altındaki EK-2 yazan kısmı tıkla.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Engelli Personel Alımı Yapıyor
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Engelli Personel...
1170 Nüfus Memuru Alınacak
1170 Nüfus Memuru Alınacak