İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları Dev Arşiv

İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları Dev Arşiv

İKM mülakat sorularını sizler için tek konu altında derledik.

12 Ekim 2017 - 20:54 - Güncelleme: 12 Ekim 2017 - 22:45

Öncelikle puanlamayı bilmemizde fayda var.

 • Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),
   


Sivas İnfaz Koruma Memuru Mülakat Soruları

 • Açık ve Kapalı cezaevi nedir açıklayınız ?
 • Lozan antlaşmasını açıklayınız ?*
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl başvurulur?
 • Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir?


İzmir İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • Amasya genelgesi kararları nelerdir?
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını sayınız? 
 • ECO nedir?
 • İdari memurun görevi nedir?
 • Ambar memurunun görevi nedir? 
 • Baş infaz koruma memurunun görevi nedir?
 • Temel hak ve özgürlükler nelerdir?
 • Hakim güvencesi ne demektir?
 • İKM ne yapar kimdir?
 • İnkilaplardan birisini anlat?
 • Din ve vicdan özgürlüğünden ne anlıyorsun?

Kahramanmaraş İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • Nano teknoloji ne demek?
 • 1453 fetih filmi yapımcısı kimdir?
 • Anayasa nedir?
 • Cezaevi nedir?
 • Kurtuluş savaşlarını kısaca anlat?
 • Dünyanın en derin çukuru nerededir?

Gaziantep İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında Sorulan Sorular

 • İnfaz koruma memuru ne iş yapar? Görevleri nelerdir?
 • İnfaz koruma memurunun amirlerini söyleyiniz?
 • Mart ayında tarihimizdeki en önemli olay nedir?
 • Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ?
 • Danıştayın Görevi Nedir?
 • Mahkeme çeşitlerini sayınız.
 • Cezaevi çeşitlerini sayınız.
 • F Tipi-, E tipi ve M tipi cezaevleri  arasındaki farkLar neLerdir?
 • Atatürk hangi savaşlara katılmıştır?
 • Atatürkçülük nedir
 • İkinci Dünya Savaşının tarihi nedir sonuçlarını kısaca anlatınız?
 • Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış
 • Memur, memurluktan atıldıktan sonra sicilinden ne kadar süre sonra silinir?
 • Fatih Sultan Mehmet'in şiir yazarken kullandığı mahlas nedir?
 • III. Selim dönemini sonlandıran olay hangisidir?
 • Orhun Abideleri nerededir?
 • Semerkand hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?
 • Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlayan geçidin adı nedir?
 • BM 'de veto hakkı hangi ülkelerde vardır?
 • Şengay Antlaşması'nı kısaca açıkla.
 • Dunyada müslümün nüfusu yüzde kaçtır?
 • Preveze Deniz Savaşı hakkında ne biliyorsunuz?
 • Hocalı Katliamı'nı açıklayınız?
 • İlam nedir?
 • Hüküm nedir?
 • Yüksek mahkemeleri sayınız?
 • 5 Güney Amerika ülkesi sayınız.
 • Çanakkale'de kaç cephede savaşıldı?
 • 'Düşünüyorum öyleyse varım' sözü kime aittir?
 • Cumhuriyet dönemi şairleri kimlerdir?
 • Şuanki Adalet Bakanı kimdir?
 • Türkiye NATO'ya kaç yılında üye oldu?
 • Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırıldı?
 • Türk Dil Kurumunun kurulma amacını bir cümle ile özetleyiniz
 • Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılap hangisidir?
 • Cumhurbaşkanı hangi durumlarda veto edemez?
 • Sakarya savaşı hakkında bilgi veriniz.
 • Adliyede tutulan defterler nelerdir?
 • Hatay ili hakkında bilgi veriniz.
 • 1924 anayasası hakında bilgi veriniz.
 • Taşra teşkilatının yönetim mekanizmalari nelerdir?
 • Üst mahkemeler hangileridir?
 • Memurun izinleri nelerdir?
 • Erkek memur doğum izni alabilir mi?
 • SayıştayIn görevi nedir?
 • Yargıtay ve Danıştay'ın görevleri nelerdir?
 • Milletvekili seçilme yaşı kaÇTIR?
 • Yasama yetkisi kime aittir?
 • Yasa teklifi ve kanun teklifi nedir? ikisinin arasında fark var mıdır varsa nelerdir?
 • Semerkand nerenin başkentidir?
 • 1930 yılından önce kurulan bankaları sayınız.


Aşağıdaki Cevaplı Sorular Türkiye Geneli İKM Mülakat Sorularından Oluşmaktadır

Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu

 • Cevap:1952

Lozan Antlaşmasının tarihi nedir?

 • Cevap:24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşmasının başında kim vardı

 • Cevap: İsmet Paşa

Çok partili siyasete kaç yılında geçildi

 • Cevap:1946

 Danıştay hangi davalar bakar?

Cevap: İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :
a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)
b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)
c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)
d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)
e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)
f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)
Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :
İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)
Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)


İdari mahkemeler hangi davalara bakar?
Cevap: İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :
a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)
b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)
c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)

Şimdiki Milli Eğitim Bakanı kimdir?

 • Güncel cevap

Görevde olan şu anki cumhurbaşkanımız kimdir?

 • Güncel cevap


Genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

 • Cevap: 4 yılda 1

Atatürk ilkeleri nelerdir?

 • Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık

Ankara savaşı tarihi nedir?

 • Cevap:1402

Timur hangi millettendi?

 • Özbek Türkü

Cengiz Aytmatov kimdir?

 • Cevap: Ünlü Kırgız Türk'ü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç yargıç vardır?

 • Cevap: 46

Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir?

 • Cevap: T.Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, insan haklarına saygılı, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.

Devletin sosyal olmasını açıklayınız.

 • Cevap: Sosyal devlet; vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır.

Cumhurbaşkanı en fazla kaç kere seçilir?

 • Cevap:2

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?

 • Cevap: 5 Aralık 1934


Takriri Sükun Kanunu hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925'de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.

Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

 • Cevap: Arşimet

Türkiye’den 5 baraj sayınız.

 • Cevap: Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı, Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları, Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları, Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı, Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı 


Dünyaca ünlü uzay bilimci Türk kimdir?

 • Cevap: Ali Kuşçu

Feza ne demektir?

 • Cevap: Uzay boşluğu

Samanyolu nedir?

 • Cevap: Dünya’nın içinde bulunduğu galaksinin adıdır.

Dünya'ya en yakın 3 gezegen nedir?

 • Cevap: Merkür, Venüs, Mars

Euro vizyon bu sene nerde yapılacak?

 • Cevap: Güncel cevap

Ceber kalesi nerededir?

 • Cevap: Suriye toprakları içerisinde kalan Türk karakoludur.

Atatürk kaç kardeşti?

 • Cevap: 6 kardeş Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule Boysan Atadan, Naciye

Atatürk Barajı ve Atatürk Üniversitesi . nerededir?

 • Cevap: Atatürk barajı Adıyaman ile Ş.Urfa Arasındadır. Üniversite: Erzurum'dadır.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

 • Cevap:Tarihte kurulmuş 16 türk imparatorluğunu ortadaki güneş ise T.C ni

Aşağıdaki Cevapsız Sorular Türkiye Geneli İKM Mülakat Sorularından Oluşmatadır

Devletin başı kimdir?
Yargı nedir?
Adalet nedir?
Mahkemeler kaça ayrılır?
Mimar Sinan'ın ustalık, kalfalık ve çıraklık esrleriri nelerdir?
İstanbulda kaç köprü vardır?
Mecliste kaç sandalye vardır?
'Ordular ilk hedefiniz akdenizdir' sözü hangi savaşta söylendi?
Temyiz nedir?
BM in üyeleri kaç tanedir?
Sıtma yapan sineğin ismi nedir?
İlk tiyatro eserinin ismi nedir?
Matbaa'yı ve uçağı kim bulmuştur?
Valinin görevleri nelerdir?
Şapka Kanunu ne zaman çıkarıldı?
Son halife kimdir?
Cumhuriyet ne zaman kuruldu?
Devletin harcamalarını kim düzenler?
Son osmanlı padişahı kimdir?
Yargı ve yürütme yetkisi kime aittir.?
Kuduz aşısını kim bulmuştur?
Kıbrıs projesi nedir?
Isırınca uyku yapan sinek hangisidir?
Adliye kaça ayrılır?


Aşağıdaki Soru ve Cevaplar İKM Mülakatlarında Çıkmış veya Benzeri Çıkabilecek Sorulardan Oluşmaktadır

Cezaevi çeşitleri nelerdir ?
• Kapalı• Yüksek güvenlikli kapalı• Kadın kapalı• Gençlik kapalı• Açık cezaevliri• Eğitim evleri• Gözlem sınıflandırma merkezleri

Müddetname nedir ?
• Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir

Hükmen tutuklu ne demektir ?
• Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir

İnfaz hukuku nedir ?
• Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır

İlam nedir ?
• Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdır

Muhakeme nedir ?
• Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür

İnfaz nedir ?
• Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir
 

Yakalama emri nedir ?
• Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar

Tutuklama nedir ?
• Tedbirdir soruştuma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır

Tanık nedir ?
• Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verlen kişidir

Şüpheli nedir ?
• Soruşturmaya konu olan kişiye denir

Müşteki nedir ?
• Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir

Mağdur nedir ?
• Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir ?

Soruşturma izni nedir ?
• Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir

Sorgu nedir ?
• Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır

Savunma nedir ?
• Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir

Sanık nedir ?
• Hakkında kamu davası açılan şüphelidir

Mevcutlu ne demektir ?
• Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir

Mahkum nedir ?
• Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır

Karar düzeltme nedir ?
• Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür

Kanun yararına temyiz nedir ?
• Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılğı tarafından başvurulabilin bir kanun yoludur amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir

İştirak nedir ?
• Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir
İnfazın ertelenmesi nedir ?
• Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazaret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ?
• Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir

Göz altı nedir ?
• Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır

Fezleke nedir ?
• Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı

Faili meçhul nedir ?
• Kim tarafıdan işlendiği bilinmeyen hadiselerdir

Delil nedir ?
• Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat

Çağrı kağıdı nedir ?
• Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlanması gereken şüpheli mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt

Ceza fişi nedir ?
• Keşinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak

Bihakkın tahliye nedir ?
• Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak

Beraat nedir ?
• Suçlu bulunmama hali

Önleme araması nedir ?
• Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir

Adli arama nedir?
• Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır

Ara karar nedir ?
• Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır

Adli sicil kaydı nedir ?
• Kesinleşmiş mahkümiyet kararlarını gösterir kayıt

CTE de tutulan defterleri sayınız

• Gelen giden evrak kayıt defteri
• Karar defteri

• Ziyaret defteri

• Muhabere dosyası

• Rapor dosyası

• Mevzuat dosyası

Ceza evi katibinin görevleri nelerdir
• Uyapda hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak
• Giriş çıkış kayıtlarını yapmak
• Hastene sevklerini yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
• Disiplin cezalarını takip etmek
• Kurumsal yazışmaları yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak
• Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek

Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ?
• Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek
• Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak
• Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek
• Kanunda verilen diğer işleri yapmak

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ?
• Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak
• Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
• Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak
• Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

Keanlemyekün ne demektir ?
• Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir

Müşteki nedir ?
• Şikayet eden şikayet hakkı olan

Sübut ne demektir ?
• Suçun delillendirilmesi ispatıdır

İcbar nedir ?
• Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır

İrtikap suçu nedir?
• Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır

Mağdur nedir ?
• Suçtan zarar gören kişi

Soruşturma nedir ?
• Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulene kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi

Müzekkere nedir ?
• İstem yazısı

Müvekkil nedir ?
• Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir

Müdafii nedir ?
• Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat

Men-i müdahale nedir ?
• Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır

Lahiya nedir ?
• Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır

Kovuşturma nedir ?
• Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır

Müdahil ne demektir ?
• Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir

Kararın tavzihi nedir ?
• Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir

İsticvap nedir ?
• Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir

İzhar nedir ?
• Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme

İddianame nedir ?
• Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır

Hukuki ihtilaf nedir?
• İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme

Fail nedir ?
• Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen

Tedip hapsi nedir ?
• İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis cezasıdır

Denetimli serbestlik nedir ?
• Ceza evine girmeden dışarda bazı kurallara uyma zorunluluğudur

Davaname nedir?
• Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge

Fezleke nedir ?
• Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir

Mürkerrir nedir ?
• Tekrar suç işleyen kişiye denir

Koşullu Salıverme nedir ?
• Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir

İnfazın konusu nedir?
• Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür

Adli para cezası nedir ?
• Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir

Bu haber 184666 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 8 Yorum
 • Deniz
  3 hafta önce
  Bu kadar seyi bilsem ceza infaz memurumu olurum
 • Abdurrahim
  8 ay önce
  Arkadaşlar emeginize saglik. Allah ne muradiniz varsa versin ....
 • ezgi
  1 yıl önce
  ellerinize emeginize sağlık teşekkür ederim
 • deniz
  1 yıl önce
  ya şu mülakatlarda ne alakasız sorular var! benim yapacağım işle ilgili kavramları olguları sorun da yok şairleri tiyatro eserini yok guney amerika ülkelerini erevizyon ülkesini filan bilmeme ne gerek var? alınacağı belli olan kişilere de anne baba adını memleketini sorarsınız!
 • Melek güngör
  1 yıl önce
  KPSS en az 70 alan mı sınava girme hakkı kazanıyor
 • melek
  1 yıl önce
  Allah razi olsun emeginize sağlik ama biz bunlari bilsek bile mülakattan geçmemiz hayal gibi torpil muhabbeti yine dönerse halimiz harap
 • Tuğba
  1 yıl önce
  Allah razi olsun
 • Admin (Yönetici)
  1 yıl önce
  Sizden de Hocam.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yozgat Ozan Belediyesi Personel Alımı Yapıyor
Yozgat Ozan Belediyesi Personel Alımı Yapıyor
Kafkas Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Engelli Personel Alımı Yapıyor
Kafkas Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı...